....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
      หน้าแรก เว็บบอร์ด
   

เมนูหลัก

 
 
 
  icon_home.gif  หน้าแรก
petitrond.gif
ประวัติเทศบาล
petitrond.gif
ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
petitrond.gif
โครงสร้างพื้นฐาน
petitrond.gif
แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
เบอร์โทรศัพท์

  icon_members.gif  คณะผู้บริหาร
petitrond.gif
คณะบริหารเทศบาล
petitrond.gif
สมาชิกสภาเทศบาล
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล

   icon_community.gif  หน่วยงานภายใน
petitrond.gif
สำนักปลัด
petitrond.gif
กองคลัง
petitrond.gif
กองช่าง
petitrond.gif
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
กองการศึกษา

   icon_community.gif ชุมชนเข้มแข็ง
petitrond.gif
แผนที่แสดงขอบเขตชุมชน
petitrond.gif
ชุมชนในเขตเทศบาล

   favoritos.gif  ศูนย์บริการสาธารณสุข
   favoritos.gif  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   favoritos.gif  รายงานการประชุม
   favoritos.gif  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 

       

แผน

    แผนยุทธศาสตร์ ทต.หันคา
    แผนพัฒนา 3 ปี
    แผนดำเนินการ
    แผนอื่นๆ
       

ข้อมูลการท่องเที่ยว

 

อำนาจหน้าที่
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลหันคา มีหน้าที่ต้องทำ ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒)

      (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
      (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
      (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
      (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
      (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
      (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
      (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
      (๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
      (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลหันคา อาจจัดทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลหันคา ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒)

      (๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 
      (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
      (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
      (๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
      (๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
      (๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
      (๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
      (๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
      (๙) เทศพาณิชย์

วัตถุประสงค์

     ๑. เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น 
     ๒. เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคเพิ่มขึ้น
     ๓. เพื่อให้ประชาชนมีงานจากผลผลิตเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 
     ๔. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
     ๕. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
     ๖. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในการบริหารงานในรูปของเทศบาล 
     ๗. เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษาที่สูงขึ้น 
     ๘. เพื่อให้ประชาชนมีจริยธรรมมากขึ้น 
     ๙. เพื่อให้ประชาชนรู้จักการป้องกันโรคที่ป้องกันได้ 
     ๑๐. เพื่อให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด 
     ๑๑. เพื่อให้ประชาชนมีสนามกีฬาเล่นกีฬา 
     ๑๒. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม 
     ๑๓. เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

 


 จัดทำและพัฒนาโดย
สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-2620
E-mail : hunkhacity@hotmail.com