วิสัยทัศน์/โครงสร้าง

Vision/Structure

การบริหารงาน

Duty

บุคลากร

Personnel

 

หน่วยงานภายใน

                    ปฏิบัติงานในส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
            งานออกแบบ ประมาณการ งานจัดทำโครงการตามแผนพัฒนา
            เทศบาล แผนพัฒนาเมืองหลัก แผนงานงบประมาณประจำปี             
            จัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุน โดยประสานงานกับงานธุรการ
            ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
            ในการก่อสร้างถนนทางเท้า สะพาน คู คลอง ระบบระบายน้ำ
            ระบบบำบัดน้ำเสีย

 Copyright all right reaserved