วิสัยทัศน์/โครงสร้าง

Vision/Structure

การบริหารงาน

Duty

บุคลากร

Personnel

 

หน่วยงานภายใน


            สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา รักษาความเป็นไทย
            ประพฤติดี มีวินัย ร่างกายแข็งแรง

            คุณธรรม นำความรู้ สู่เด็กไทย
Copyright all right reaserved