....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
      หน้าแรก เว็บบอร์ด
   

เมนูหลัก

 
 
 
  icon_home.gif  หน้าแรก
petitrond.gif
ประวัติเทศบาล
petitrond.gif
ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
petitrond.gif
โครงสร้างพื้นฐาน
petitrond.gif
แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
เบอร์โทรศัพท์

  icon_members.gif  คณะผู้บริหาร
petitrond.gif
คณะบริหารเทศบาล
petitrond.gif
สมาชิกสภาเทศบาล
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล

   icon_community.gif  หน่วยงานภายใน
petitrond.gif
สำนักปลัด
petitrond.gif
กองคลัง
petitrond.gif
กองช่าง
petitrond.gif
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
กองการศึกษา

   icon_community.gif ชุมชนเข้มแข็ง
petitrond.gif
แผนที่แสดงขอบเขตชุมชน
petitrond.gif
ชุมชนในเขตเทศบาล

   favoritos.gif  ศูนย์บริการสาธารณสุข
   favoritos.gif  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   favoritos.gif  รายงานการประชุม
   favoritos.gif  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 

       

แผน

    แผนยุทธศาสตร์ ทต.หันคา
    แผนพัฒนา 3 ปี
    แผนดำเนินการ
    แผนอื่นๆ
       

ข้อมูลการท่องเที่ยว

 

       วังมัจฉาวัดท่ากฤษณา

                 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน  เป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ของ  พระครูอดุลชัยการ ที่จะจัดเป็นเขตอภัยทานและเป็นสถานทีพักผ่อนหย่อนใจของพุทธศาสนิกชนโดยครั้งแรกได้ปรึกษาหารือกับกรรมการไวยาวัจกร และหาทุนจากการทำบุญของพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธา อีกทั้งทุนทรัพย์ส่วนตัวของท่านพระครูอดุลชัยการเป็นแรงสนับสนุนด้วย โดยจัดทำทุ่นเหล็กรองรับศาลาแพปลา เริ่มลงมือดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2542 และสำเร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 3 แสนเศษ พุทธศาสนิกชน ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจชมปลาหลากหลายชนิด อาทิเช่น ปลาสวาย ปลาสวายเผือก ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาเทโพ ปลาสร้อย ตะพาบน้ำ เต่า เป็นต้น
                 ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2544 สำนักงานประปา อ.หันคา ได้เข้ามาดูแลและตรวจสอบสภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีน  บริเวณวังมัจฉาและทำการจัดประกวดวังมัจฉาขึ้น โดยวังมัจฉาวัดท่ากฤษณาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
                 ต่อมา คณะกรรมการไวยาวัจกรวัดท่ากฤษณา  ได้ปรึกษาหารือคณะกรรมการที่จะจัดสร้างอาคารจำหน่ายอาหารปลา และได้ตกลงก่อสร้างเป็นอาคารตึกชั้นเดียว 1 หลัง สิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงิน 270,000 บาท
                 วังมัจฉาวัดท่ากฤษณา  เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอหันคา ที่ถือว่ามีปลาชุกชุม  และได้รับความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชนช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ปลาไว้เป็นสมบัติของวัดท่ากฤษณาสืบต่อไป

วังมัจฉา


พิพิธภัณฑ์พระราชชยาภรณ์(ร้อย การสุวณฺโณ ป.ธ.6)

                ประวัติพระราชชยาภรณ์ เจ้าคุณร้อย อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและอดีตเจ้าอาวาส องค์ที่ 4 (พ.ศ.2589 – 2512) วัดท่ากฤษณาและในขณะท่านเจ้าคุณทรงสมณศักดิ์ที่ พระครูสรชัยวิชิต จนเลื่อนสมณศักดิ์ที่ พระสุชัยมุนี พระเดชพระคุณท่านเจ้าร้อย เป็นผู้เล็งผลเลิศ หวังที่จะได้เห็นประเทศชาติและพระพุทธศาสนา เจริญรุ่งเรือง จึงได้ส่งเสริมด้าน การศึกษาของชาติ โดยจัดตั้งโรงเรียนประเภทวิสามัญขึ้นในวัดท่ากฤษณา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2490 ให้ชื่อว่า โรงเรียนสรชัยศึกษา (ส.ศ.)ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมปีที่ 5 ถึงมัธยมปีที่ 3 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3(มศ.3) นักเรียนและครูมีเพิ่มเติม ตามลำดับ กระทั่งได้รับรองวิทยฐานะ เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล เมื่อ พ.ศ.2503
                 โรงเรียนสรชัยศึกษา เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพผลิตลูกศิษย์ ตั้งแต่รุ่นที่ 1 – 24  จนกระทั่ง  พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณร้อยมรณภาพเมื่อ พ.ศ.2514 โรงเรียนสรชัยศึกษาก็ถึงวาระยุบเลิก ด้วยความกตัญญกตเวทิตาสักการะ ศิษย์สรชัยศึกษา โดยการนำของคุณสิทธิชัย บุญวัชราภัย,คุณมนตรี บุญโญอุปถัมภ์และกลุ่มเพื่อนๆร่วมแรงร่วมสละทรัพย์จัดสร้างรูปปั้นไฟเบอร์กลาสเป็นเงินหนึ่งแสนบาทเศษ พุทธศาสนิกชนร่วมสร้างตู้กระจกและประดิษฐาน ณ ศาลา 1 ศาลาศรัทธาธรรม

พิพิธพัณฑ์เจ้าคุณร้อย


พิพิธภัณฑ์วัดท่ากฤษณา

              ประวัติพิพิธภัณฑ์วัดท่ากฤษณา เป็นวัดราษฎร์  ที่ได้รับอนุญาตการจัดตั้งเป็นวัดตั้งแต่ปี พ.ศ.2442 นับถึงปัจจุบันมีอายุ 105 ปี และวัดท่ากฤษณา เป็นศูนย์รวมของใช้  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับศรัทธาทำบุญถวายวัด แต่อยู่กระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่ และไม่สามารถทราบจำนวนได้
               ด้วยเหตุดังกล่าว พระครูอดุลชัยการ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พระมหาวิสันจันทโชโต รักษาการเจ้าอาวาสวัดท่ากฤษณา ให้เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองสงฆ์และดูแลกิจการภายในวัดท่ากฤษณา  จึงได้ปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์และคณะกรรมการไวยาวัจกรวัดท่ากฤษณา  ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการ  โดยใช้กุฎีทางด้านทิศใต้จำนวน 3 ห้อง  โดยปรับปรุงรื้อฝาออกเป็นห้องโถง  ขัดพื้นและลงพื้นด้วยน้ำมันชักเงา ทำให้สวยงามยิ่งขึ้น  และได้เริ่มดำเนินการรวบรวมวัสดุอุปกรณ์  ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2545 วัตถุโบราณและเครื่องใช้ต่างๆ  อาทิเช่น พระพุทธรูป ตู้ไม้ ชั้นวางของ ตู้ใบลาน ตู้พระไตรปิฎก  โต๊ะหมู่บูชา ชามเบญจรงค์ จาน ชาม กาน้ำชา เป็นต้น
                ต่อมา ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมในการบริจาคสิ่งของเก่าๆมาจัดไว้ในพิพิธภัณฑ์  เพื่อให้ลูกหลาน  คนรุ่นหลังได้ชมและศึกษา  ซึ่งได้รับความร่วมมือนำมาบริจาคเป็นจำนวนมาก

พิพิธพัณฑ์วัดท่า


maps


สินค้า O-TOP

                วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ ถั่วดาวอินคา ฟ้าทะลายโจร เปปเปอร์มิ้นท์ ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร การรับรองแหล่งผลิตพืช GAP น้ำมันสกัดจากถั่วดาวอินคา ช่วยคุณได้ #ป้องกันโรคความจำเสื่อม #ลดความเสี่ยงเกิดโรคหัวใจ #ควบคุมน้ำตาในเลือด #สารต้านอนุมูลอิสระ #สร้างภูมิคุ้มกันโรคภูมิแพ้ #หอบหืด #ปรับความสมดุลของร่างกาย #เพิ่มการไหลเวียนกระแสเลือด #ป้องกันระบบไขข้อเสื่อม #ป้องกันโรครูมาตอยด์ #ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปอดตับ #ช่วยการทำงานของกระเพาะอาหาร #ช่วยบำรุงผิวชุ่มชื่น #ป้องกันโรคสะเก็ดเงิน #ช่วยในการทำงานของระบบสายตา #เสริมพัฒนาการสมองของทารกในครรภ์ #เสริมสร้างระบบกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือด #วิตามินA #วิตามินE #โอเมก้า3 #โอเมก้า6 #โอเมก้า9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ 080-3483019 https://www.facebook.com/suansarapaddee/ จัดทำและพัฒนาโดย
สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-2620
E-mail : hunkhacity@hotmail.com