....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
      หน้าแรก เว็บบอร์ด
   

เมนูหลัก

 
 
 
  icon_home.gif  หน้าแรก
petitrond.gif
ประวัติเทศบาล
petitrond.gif
ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
petitrond.gif
โครงสร้างพื้นฐาน
petitrond.gif
แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
เบอร์โทรศัพท์

  icon_members.gif  คณะผู้บริหาร
petitrond.gif
คณะบริหารเทศบาล
petitrond.gif
สมาชิกสภาเทศบาล
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล

   icon_community.gif  หน่วยงานภายใน
petitrond.gif
สำนักปลัด
petitrond.gif
กองคลัง
petitrond.gif
กองช่าง
petitrond.gif
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
กองการศึกษา

   icon_community.gif ชุมชนเข้มแข็ง
petitrond.gif
แผนที่แสดงขอบเขตชุมชน
petitrond.gif
ชุมชนในเขตเทศบาล

   favoritos.gif  ศูนย์บริการสาธารณสุข
   favoritos.gif  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   favoritos.gif  รายงานการประชุม
   favoritos.gif  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 

       

แผน

    แผนยุทธศาสตร์ ทต.หันคา
    แผนพัฒนา 3 ปี
    แผนดำเนินการ
    แผนอื่นๆ
       

ข้อมูลการท่องเที่ยว

 

————>>>ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 หรือ เก่ากว่า คลิกที่นี่ <<<

[ วันที่ 19 มกราคม 2564 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. ๓๒๐๐๑ สายคันกั้นน้ำ หมู่ที่ ๑๐ - สุดเขตเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 4 มกราคม 2564 ] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. ๓๒๐๐๑ สายคันกั้นน้ำ หมู่ที่ ๑๐ - สุดเขตเทศบาลตำบลหันคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]

[ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ] ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ โครงการปรับปรุงถนนโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.๓๒๐๓๒ สายถนนเฉลิมพระเกียรติ ๒๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]

[ วันที่ 22 กันยายน 2563 ] ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณชุมชนหัวทองพัฒนา ลักษณะโครงการ กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาเทศบาลตำบลหันคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]

[ วันที่ 14 กันยายน 2563 ] ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณชุมชนหัวทองพัฒนา ลักษณะโครงการ กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร

[ เอกสารแนบ ]

[ วันที่ 6 มีนาคม 2563 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.๓๒๐๐๘ สายถนนเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหันคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ] ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ] ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์
โครงการปรับปรุงถนนโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.๓๒๐๐๘ สายถนนเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ] ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 13 มกราคม 2563 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเฉลิมพระเกียรติ 8 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.32019 โดยปูแอสฟัลท์ติคคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 7 มกราคม 2563 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-9919 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 7 มกราคม 2563 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาบ้านลม สไลเดอร์ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 7 มกราคม 2563 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 6 มกราคม 2563 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดการจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 2 มกราคม 2563 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนลำโพงฮอร์นกลม 15 นิ้ว AH-15 อลูมิเนียมพร้อมยูนิตฮอร์น OBOM 60W จำนวน 19 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำข้าวต้มหมู สำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 64 รูป และจัดหาเครื่องไทยธรรมถวายพระ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อปรับปรุงโรงสูบน้ำบริเวณศาลเจ้า

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อปรับปรุงโรงสูบน้ำ บริเวณศาลเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถ 6 ล้อ ทะเบียน 81-5758 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมกล้องวงจร จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำจ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0752 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาปรับสภาพน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น 3011i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลหันคา ประจำภาคเรียนที่ 2-2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเครื่องหาบหาม ทะเบียน บง 81 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้นำการฝึกสอนเต้นแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์และก่อสร้างหลังคารอบห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 88 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อนประกอบการทำอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา ภาคเรียนที่ 2-2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานรัฐพิธี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเบาะเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากฤษณา ภาคเรียนที่ 2-2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา ภาคเรียนที่ 2-2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเทบิลเทนนิส พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถเทรนเลอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนรอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 3017 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเคมีปรับสภาพน้ำ และใบพัดหน้าปั้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแอร์รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0752 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(บ่อขยะ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน 81-1080 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดินสำหรับงานฝังกลบบ่อขยะ จำนวน 5500 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 534 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่กวาดถนนรอบศูนย์กีฬานันทนาการ ถนนภายในบ้านมั่นคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้นำการฝึกสอนเต้นแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากฤษณา ภาคเรียนที่ 2-2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลหันคา ภาคเรียนที่ 2-2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหันคา ภาคเรียนที่ 2-2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0752 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการทำอาหารกลางวันโรเงรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา ภาคเรียนที่ 2-2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำรถเก็บขนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้นำการฝึกสอนเต้นแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอาการสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อติดตั้งห้องแต่งตัวนักกีฬา อาคารเอนกประสงค์เทศบาลหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการทำอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา ภาคเรียนที่ 1-2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้นำการฝึกสอนเต้นแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังน้ำบนดิน ขนาดความจุ 3000 ลิตร จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักล้อยาง ทะเบียน ตค 3523 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัติโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะ จำนวน 74 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดว่ายน้ำ พร้อมอุปกรณ์สำหรับเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน ก 4412 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 10 รายการ

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชนสุพรรณหงส์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไครมาสที่ 3

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ยี่ห้อ KASEI รุ่น SLP600S จำนวน 1 เครื่อง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 16 รายการ

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถตัดหญ้า แบบนั่งขับ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 22 แรงม้า ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 52 นิ้ว จำนวน 1 คัน

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถเทรนเลอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 004-36-0005

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องรับสัญญาณเสียงตามสาย ชุดลูกข่ายและขยายสัญญาณเสียงไร้สายระบบ UHF จำนวน 20 ชุด

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถดั๊มเปอร์ จำนวน 1 คัน

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้นำการฝึกสอนเต้นแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ (กลาง) หมายเลขรุภัณฑ์ 011-38-0002

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 534 ชัยนาท หมายเลขครุภัณฑ์ 018-51-0001

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถพยาบาล ทะเบียน บจ 4503 ชัยนาท หมายเลขครุภัณฑ์ 002-58-0002

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้นำการฝึกสอนเต้นแอโรบิค

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการทำอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา ภาคเรียนที่ 1-2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 32009 สายทางถนนท่ากฤษณา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ 3 (สรชัย) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ32014 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถดั๊มเปอร์ 3 หมายเลขครุภัณฑ์ 087-52-0003 (กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข ประเภทวัสดุยานพาหยะและขนส่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถตู้โดยสาร ทะเบียน นข 1211 ชัยนาท หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52-0002 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ] ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 32009 สายทางถนนท่ากฤษณา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเบาะเครื่องออกกำลังกายและผ้าใบคลุมตู้ลำโพงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ] ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ 3 (สรชัย) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ32014 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 553 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากฤษณา ภาคเรียนที่ 1-2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา ประจำภาคเรียนที่ 1-2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 11 วัน เด็ก 57 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 1-2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการทำอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา ภาคเรียนที่ 1-2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ผลิตภัณฑ์ผงดับกลิ่น จำนวน 50 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ประดับบริเวณส่วนราชการและอาคารจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ (กองช่าง ประเภทวัสดุก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้นำการฝึกสอนเต้นแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดดอกไม้สดประดับตกแต่งบริเวณสถานที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 บริเวณด้านหน้าเวทีหอประชุมอำเภอหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งจอฉายภาพพร้อมอุปกรณ์ครบชุดสำหรับถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 ชุด

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0752 ชัยนาท หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซม จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 เมษายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้นำการฝึกสอนเต้นแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 เมษายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฎิบัติหน้าที่รับผิดชอบการรักษาความสะอาดถนน ตรอก ซอก ซอย บริเวณถนนบรรจบวิถี ถนนสุพรรณหงส์ และถนนเทิดพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 เมษายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานการรักษาความสะอาดถนน ตรอก ซอก ซอย บริเวณถนนซอยเฉลิมพระเกียรติ 13,15 และ 17

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 เมษายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฎิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานการรักษาความสะอาดถนน ตรอก ซอก ซอย บริเวณถนนซอยบรรจบวิถี 2 - บ้านแขก ถนนซอยข้างบ้านนายนวล เปียจันทร์และถนนหน้าบ้านดาบนัฐ

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 เมษายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 เมษายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 2 คัน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 เมษายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 เมษายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (กองสาธารณสุข หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 เมษายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบลหันคา จำนวน 1 บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สามารถให้ปริมาณน้ำได้โดยประมาณ 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 19 เมษายน 2562 ] 19เมย62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0752 ชัยนาท หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 18 เมษายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ MIXER 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 5 เมษายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโทรทัศน์ หมายเลขครุภัณฑ์ 456-57-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 5 เมษายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ ตามโครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหันคา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 5 เมษายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดนตรีรำวงย้อนยุค ตามโครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหันคา ประจำปีงบประมาณ 25625 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 5 เมษายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงรับรองผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมและผู้มาร่วมงานประกอบกิจกรรมตามโครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหันคา ประจำปีงบประมาณ 25625 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 4 เมษายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดของรางวัลสำรหับผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมกิจกรรมและชนะเลิศการแข่งขันในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหันคา ประจำปีงบประมาณ 25625 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 3 เมษายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 3 คัน (สำนักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 2 เมษายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 1 เมษายน 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินสำหรับงานฝังกลบบ่อขยะ จำนวน 2900 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปั้มน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจำภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณปากคลองนางสนม ดาราโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านนายเชน พ่วงจาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 1.024x1.024 เมตร จำนวน 4 จอ พร้อมชุดควบคุม ติดตั้งบริเวณหอนาฬิกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 มีนาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 10 รายการ (โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหันคา ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 มีนาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาการแสดงพิธีเปิดและพิธีปิด ประกอบด้วย 1.การแสดงรำไม้พลอง 2.การแสดงรำวงหันคา 3.แตรวง (โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหันคา ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 มีนาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับรับรองนักกีฬา เจ้าหน้าที่กีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 700 คน (โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหันคา ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 18 มีนาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 cc หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนอกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 13 มีนาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 (กองสาธารณสุข หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ค่าเวชภัณฑ์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 12 มีนาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 450 cc จำนวน 740 โหล (โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหันคา ประจำปี 2562) กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน และกีฬาเยาวชนในเขตเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 12 มีนาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อนักกีฬา ลักษณะเป็นผ้ายืด คอกลม จำนวน 560 ตัว (โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหันคา ประจำปี 2562) กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน และกีฬาเยาวชนในเขตเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 12 มีนาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 รายการ (โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหันคา ประจำปี 2562) กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน และกีฬาเยาวชนในเขตเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 12 มีนาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหินคลุกสำหรับเตรียมสนามแข่งขันกีฬาเปตอง จำนวน 14 สนาม ลักษณะพื้นสนามเป็นหินคลุก ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 15 ม. (โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหันคา ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 12 มีนาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8868 ชัยนาท หมายเลขครุภัณฑ์ 011-46-0005 (สาธารณสุข ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 มีนาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา เทศบาลตำบลหันคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 มีนาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 2 จุด (สำนักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลและซ่อมแซมกล้อง CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 5 มีนาคม 2562 ] ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 5 มีนาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 534 ชัยนาท หมายเลขครุภัณฑ์ 018-51-0001 (กองสาธารณสุข ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 4 มีนาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดูแลสถานที่บ่อกำจัดขยะมูลฝอย

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 4 มีนาคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณทางการแพทย์ จำนวน 15 รายการ (กองสาธารณสุข งานศูนย์บริการศูนย์สาธารณสุข ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและเวชภัณฑ์ยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่รับชอบขับรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการกำจัดวัชพืชไหล่ทางที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหันคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้นำการฝึกสอนเต้นแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน 553 ชัยนาท หมายเลขครุภัณฑ์ 019-51-0001 (กองสาธารณสุข ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยปูแอสทัลท์ติคคอนกรีตถนนนายอากร บริเวณทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชน.ถ.32011 กว้าง 7 ม. ยาว 53 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 371 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างก่อสร้างถนนคันกั้นน้ำหมู่ 10(รหัสสายทางท้องถิ่น ชน.ถ 320 02 ต่อจากเดิม ) ลักษณะโครงการ ค.ส.ล. กว้าง 3.5 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 455 ตรม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหันคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 (กองช่าง แผนงานอุตสาหากรรมและการโยธา ประเภทวัสดุก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 (กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประเภทวัสดุก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบเสร็จรับเงินสระว่ายน้ำ (กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA TK-3118 รุ่น 3011i จำนวน 2 กล่อง (สำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา เทศบาลตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงลานกีฬาโดยทาสีสนามกีฬาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหันคา จำนวน 5 รายการ (กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประเภทวัสดุก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ] ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 คัน

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 9 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 36 ตรม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหันคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา เทศบาลตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 2 คัน (สำนักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล ทะเบียน กจ 1383 ชัยนาท หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0003 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 7 คัน (กองสาธารณสุข ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 5 คัน และเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการทำอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา ภาคเรียน 2-2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษา แผนงานการศึกษา ประเภทวัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ้านนายณรงค์ชัย ปรางนาค ลักษณะโครงการ

1.ถนน คสล. กว้าง 2 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 157 ตารางเมตร

2.วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหันคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0752 ชัยนาท หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 17 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 1 เครื่อง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 17 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง แผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 16 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานกวาดถนนบริเวณถนนบรรจบวิถี ถนนสุพรรณหงส์และถนนเทิดพระเกียรติ

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากฤษณา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำใต้ดิน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4000 ลิตร ทำด้วยวัสดุ polyester ลักษณะเป็นถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ใบ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองสาธารณสุข แผนงานสารณสุข ประเภทวัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประเภทวัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ (กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ (สำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนาฬิกา Masterclock จำนวน 1 เครื่อง ใช้กับหอนาฬิกา Main Power Supply 220 volt LCD Screen ติดตั้งที่หอนาฬิกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถ 6 ล้อ (เล็ก) หมายเลขครุภัณฑ์ 011-39-0004 (กองสาธารณสุข ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลัวงท้องถิ่น ชน.ถ.32 003 สายบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1,3 ตำบลหันคา มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 2 คัน (กองสาธารณสุข ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 9 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 3 จุด (สำนักปลัด ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ค่าปรับปรุงเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลและซ่อมแซมกล้อง CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 9 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ(รถเทรนเลอร์) จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัดงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับเด็กและผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลหันคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งและจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลหันคา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหา บ้านลม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาชุดมาสคอต เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 ชิ้น 5 รายการ รายละเอยีดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 3 มกราคม 2562 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านข้างอาคารเอนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 3 มกราคม 2562 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอยโกอั่ง

[ เอกสารแนบ ]


 

 จัดทำและพัฒนาโดย
สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-2620
E-mail : hunkhacity@hotmail.com