....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
  ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด
     

เมนูหลัก

 
 
 
   
  icon_home.gif  หน้าแรก  
petitrond.gif
ประวัติเทศบาล
petitrond.gif
ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif
พระราชบัญญัติเทศบาล
petitrond.gif
โครงสร้างพื้นฐาน
petitrond.gif
แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
เบอร์โทรศัพท์
petitrond.gif
ที่ตั้งสำนักงาน
 
 

 
  icon_members.gif  คณะผู้บริหาร  
petitrond.-gif
โครงสร้างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
petitrond.-gif
คณะผู้บริหารเทศบาล
petitrond.gif
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 

 
   icon_community.gif  หน่วยงานภายใน
 
petitrond.gif
โครงสร้างหน่วยงาน
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล
petitrond.gif
คณะผู้บริหารภายในหน่วยงาน
petitrond.gif
สำนักปลัด
petitrond.gif
กองคลัง
petitrond.gif
กองช่าง
petitrond.gif
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
กองการศึกษา
    ชุมชน  
 
       กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล     

   icon_community.gif แบบประเมินความพึงพอใจ  
petitrond.gif
 แบบสอบถามความพึงพอใจ
petitrond.gif
 สถิติผู้รับบริการ
petitrond.gif
 แบบรายงานความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
petitrond.gif
 สถิติเรื่องร้องเรียน
petitrond.gif
 คู่มือประชาชน
petitrond.gif
 ลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
petitrond.gif
 คู่มือการปฎิบัติงาน ทะเบียนราษฎร
petitrond.gif
 คู่มือการปฎิบัติงาน กองช่าง
petitrond.gif
 คู่มือการปฎิบัติงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล
 

 
   favoritos.gif  ศูนย์บริการสาธารณสุข  
   favoritos.gif  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   favoritos.gif  รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณ  
   favoritos.gif  รายงานการติดตามการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563  
   favoritos.gif  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   favoritos.gif  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ6เดือน  
   favoritos.gif  รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
   favoritos.gif  รายงานประจำปี  

 
   icon_community.gif ดำเนินการป้องกันการทุจริต  
   favoritos.gif  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต  
   favoritos.gif  รายงานติดตามการป้องกันทุจริต 12 เดือน  
   favoritos.gif  รายงานติดตามการป้องกันทุจริต 6 เดือน  
   favoritos.gif  ดำเนินการตามมาตรการความโปร่งใส  
   favoritos.gif  การมีส่วนร่วมของประชาชน  
   favoritos.gif  การประชุมภายในองค์กร  
 

 
       

แผน

แผนพัฒนา 5 ปี
แผนดำเนินการประจำปี 2564
รายงานตามแผนรอบ 6 เดือน
รายงานตามแผนรอบ 1 ปี
บริหารความเสี่ยง
รายงานความเสี่ยง
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
นโยบายบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
รายงานอบรมบุคลากร
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประกาศพนักงานเทศบาล
ประกาศ คณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ
ผลการดำเนินการ ITA 2564
       

ข้อมูลการท่องเที่ยว

   Banner  
   Banner  
   Banner  
   Banner  

 


ศูนย์ข้อมูลการจัดการความรู้ ( Knowledge Management )
 
ประกาศเทศบาลตำบลหันคา

- ประกาศ เรื่อง รายงานวิเคราะห์ผลคะแนน ประจำปี 2564 ITA [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง สรุปผลคะแนนการประเมิน ประจำปี 2564 ITA [ เอกสารแนบ ]

- เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงาน     [ เอกสารแนบ ]

- รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลหันคา สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหันคา [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหันคา ประจำปี พ.ศ.2563 [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหันคา ประจำปี 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ดังนี้ [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลหันคา ประจำปี 2564 [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรังรองนิติบุคคล [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศเทศบาลตำบลหันคา เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563[ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลหันคา ประจำปี 2563 [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 [ เอกสารแนบ ]

เอกสารแจ้งกำหนดการชำระภาษี 2561 [เอกสารแนบ]

ประกาศเรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประชำปี 2561 [ เอกสารแนบ]


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( AEC ปี 2558 )


ภาพกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเทศบาลตำบลหันคา


วิสัยทัศน์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 

ข่าวสาร

 :: เดลินิวส์
 :: กรุงเทพธุรกิจ
 :: ข่าวสด
 :: คมชัดลึก
 :: ฐานเศรษฐกิจ
 :: ไทยรัฐ
 :: แนวหน้า
 :: บ้านเมือง
 :: ประชาชาติธุรกิจ
 :: ผู้จัดการ
 :: มติชน
 :: สยามธุรกิจ
 :: สยามรัฐ
 :: อสมท.
 :: Bangkok Post
 

เว็บไซต์อื่นๆ

 

Link สำคัญอื่นๆ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 

 จัดทำและพัฒนาโดย
สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-1502
E-mail : hunkhacity@hotmail.com