....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
  ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด
     

เมนูหลัก

 
 
 
   
  icon_home.gif  หน้าแรก  
tr>
petitrond.gif
ประวัติเทศบาล
petitrond.gif
ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif
โครงสร้างพื้นฐาน
petitrond.gif
แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
เบอร์โทรศัพท์
petitrond.gif
ที่ตั้งสำนักงาน
 
 

 
  icon_members.gif  คณะผู้บริหาร  
petitrond.-gif
คณะบริหารเทศบาล
petitrond.gif
สมาชิกสภาเทศบาล
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล
 
 

 
   icon_community.gif  หน่วยงานภายใน
 
petitrond.gif
สำนักปลัด
petitrond.gif
กองคลัง
petitrond.gif
กองช่าง
petitrond.gif
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
กองการศึกษา
    ชุมชน  
 
       กรรมการชุมชนในเขตเทศบาล     

   icon_community.gif แบบประเมินความพึงพอใจ  
petitrond.gif
 แบบสอบถามความพึงพอใจ
petitrond.gif
 สถิติผู้รับบริการ
petitrond.gif
 ความพึงพอใจผู้รับบริการ
petitrond.gif
 สถิติเรื่องร้องเรียน
petitrond.gif
 คู่มือประชาชน
petitrond.gif
 ลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
 

 
   favoritos.gif  ศูนย์บริการสาธารณสุข  
   favoritos.gif  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   favoritos.gif  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
   favoritos.gif  รายงานการติดตามการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562  
   favoritos.gif  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   favoritos.gif  รายงานประจำปี  
   favoritos.gif  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต  
   favoritos.gif  รายงานติดตามการป้องกันทุจริต  
   favoritos.gif  รายงานผลE-planNACC  
   favoritos.gif  ดำเนินการตามมาตรการความโปร่งใส  
   favoritos.gif  กำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลหันคา  

 
       
>

แผน

แผนพัฒนา 5 ปี
แผนดำเนินการ
รายงานตามแผนรอบ 6 เดือน
รายงานตามแผนรอบ 1 ปี
บริหารความเสี่ยง
นโยบายบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงานอบรมบุคลากร
ประกาศพนักงานเทศบาล
       

ข้อมูลการท่องเที่ยว

   Banner  

 


ศูนย์ข้อมูลการจัดการความรู้ ( Knowledge Management )
 
ประกาศเทศบาลตำบลหันคา

- ประกาศ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
[ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง กำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลหันคา อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฎิบัติงานของพนังกงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลหันคา
[ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
[ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรังรองนิติบุคคล
[ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริต ในการบริหารงาน การสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธรณะ [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง สรุปผลคะแนนการประเมิน ประจำปี 2562 ITA [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง มาตราการ กลไก ในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่องมาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่องมาตราการป้องกันการรับสินบน [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่องมาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วย [ เอกสารแนบ]

- ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลหันคา ประจำปี 2562[ เอกสารแนบ ]

- ประกาศเทศบาลตำบลหันคา เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ] [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศเทศบาลตำบลหันคา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงาน

[ เอกสารแนบ ]          Ÿ[ Facebook Link ]

- ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงาน

[ เอกสารแนบ ]

- เรื่อง การชำระภาษีและค่าธรรม เนียมต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลหันคา ประจำปี 2561 ( วันที่ 2 ตุลาคม 2560) [เอกสารแนบ]

เอกสารแจ้งกำหนดการชำระภาษี 2561 [เอกสารแนบ]

ประกาศเรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประชำปี 2561 [ เอกสารแนบ]

ประกาศ การจัดแผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2560[ เอกสารแนบ ]

- เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษารับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย (วันที่ 13 กรกฎาคม 2558) [เอกสารแนบ]
- เรื่อง โครงการศึกษารับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย (วันที่ 25 มีนาคม 2558) [เอกสารแนบ]
-เรื่อง การจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (วันที่ 3 มีนาคม 2557) [เอกสารแนบ]

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( AEC ปี 2558 )


ภาพกิจกรรม


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเทศบาลตำบลหันคา


วิสัยทัศน์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 

ข่าวสาร

 :: เดลินิวส์
 :: กรุงเทพธุรกิจ
 :: ข่าวสด
 :: คมชัดลึก
 :: ฐานเศรษฐกิจ
 :: ไทยรัฐ
 :: แนวหน้า
 :: บ้านเมือง
 :: ประชาชาติธุรกิจ
 :: ผู้จัดการ
 :: มติชน
 :: สยามธุรกิจ
 :: สยามรัฐ
 :: อสมท.
 :: Bangkok Post
 

เว็บไซต์อื่นๆ

 

Link สำคัญอื่นๆ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 

 จัดทำและพัฒนาโดย
สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-1502
E-mail : hunkhacity@hotmail.com