....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
  ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด
     

เมนูหลัก

 
 
 
   
  icon_home.gif  หน้าแรก  
petitrond.gif
ประวัติเทศบาล
petitrond.gif
ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

petitrond.gif
โครงสร้างพื้นฐาน
petitrond.gif
แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
เบอร์โทรศัพท์
 
 

 
  icon_members.gif  คณะผู้บริหาร  
petitrond.gif
คณะบริหารเทศบาล
petitrond.gif
สมาชิกสภาเทศบาล
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล
 
 

 
   icon_community.gif  หน่วยงานภายใน
 
petitrond.gif
สำนักปลัด
petitrond.gif
กองคลัง
petitrond.gif
กองช่าง
petitrond.gif
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
กองการศึกษา
 
 

   icon_community.gif ชุมชนเข้มแข็ง  
petitrond.gif
แผนที่แสดงขอบเขตชุมชน
petitrond.gif
ชุมชนในเขตเทศบาล
 

 
   favoritos.gif  ศูนย์บริการสาธารณสุข  
   favoritos.gif  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   favoritos.gif    
   favoritos.gif  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
   favoritos.gif  สถิติผู้รับงานบริการ  
   favoritos.gif  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
   favoritos.gif  รายงานประจำปี  
   favoritos.gif  รายงานการทุจริต  
   favoritos.gif  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต  
   favoritos.gif  รายงานติดตามการป้องกันทุจริต  

 
       
>

แผน

แผนยุทธศาสตร์ ทต.หันคา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินการ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือประชาชน

       

ข้อมูลการท่องเที่ยว

   Banner  

 


ศูนย์ข้อมูลการจัดการความรู้ ( Knowledge Management )
 

ประกาศเทศบาลตำบลหันคา

- ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่อง มาตราการ กลไก ในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่องมาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่องมาตราการป้องกันการรับสินบน [ เอกสารแนบ ]

- ประกาศ เรื่องมาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วย [ เอกสารแนบ]

- ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลหันคา ประจำปี 2562[ เอกสารแนบ ]

- ประกาศเทศบาลตำบลหันคา เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ] [ เอกสารแนบ ]

- คำสั่งเทศบาลตำบลหันคา ที่ 176/2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

[ เอกสารแนบ ]

- ประกาศเทศบาลตำบลหันคา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงาน

[ เอกสารแนบ ]          Ÿ[ Facebook Link ]

- ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงาน

[ เอกสารแนบ ]

- เรื่อง การชำระภาษีและค่าธรรม เนียมต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลหันคา ประจำปี 2561 ( วันที่ 2 ตุลาคม 2560) [เอกสารแนบ]

เอกสารแจ้งกำหนดการชำระภาษี 2561 [เอกสารแนบ]

ประกาศเรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประชำปี 2561 [ เอกสารแนบ]

ประกาศ การจัดแผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2560[ เอกสารแนบ ]

- เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษารับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย (วันที่ 13 กรกฎาคม 2558) [เอกสารแนบ]
- เรื่อง โครงการศึกษารับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย (วันที่ 25 มีนาคม 2558) [เอกสารแนบ]
-เรื่อง การจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (วันที่ 3 มีนาคม 2557) [เอกสารแนบ]

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( AEC ปี 2558 )


ภาพกิจกรรม


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเทศบาลตำบลหันคา


วิสัยทัศน์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 

ข่าวสาร

 :: เดลินิวส์
 :: กรุงเทพธุรกิจ
 :: ข่าวสด
 :: คมชัดลึก
 :: ฐานเศรษฐกิจ
 :: ไทยรัฐ
 :: แนวหน้า
 :: บ้านเมือง
 :: ประชาชาติธุรกิจ
 :: ผู้จัดการ
 :: มติชน
 :: สยามธุรกิจ
 :: สยามรัฐ
 :: อสมท.
 :: Bangkok Post
 

เว็บไซต์อื่นๆ

 

Link สำคัญอื่นๆ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 

 จัดทำและพัฒนาโดย
สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-1502
E-mail : hunkhacity@hotmail.com