....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
      หน้าแรก เว็บบอร์ด
   

เมนูหลัก

 
 
 
  icon_home.gif  หน้าแรก
petitrond.gif
ประวัติเทศบาล
petitrond.gif
ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
petitrond.gif
โครงสร้างพื้นฐาน
petitrond.gif
แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
เบอร์โทรศัพท์

  icon_members.gif  คณะผู้บริหาร
petitrond.gif
คณะบริหารเทศบาล
petitrond.gif
สมาชิกสภาเทศบาล
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล

   icon_community.gif  หน่วยงานภายใน
petitrond.gif
สำนักปลัด
petitrond.gif
กองคลัง
petitrond.gif
กองช่าง
petitrond.gif
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
กองการศึกษา

   icon_community.gif ชุมชนเข้มแข็ง
petitrond.gif
แผนที่แสดงขอบเขตชุมชน
petitrond.gif
ชุมชนในเขตเทศบาล

   favoritos.gif  ศูนย์บริการสาธารณสุข
   favoritos.gif  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   favoritos.gif  รายงานการประชุม
   favoritos.gif  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 

       

แผน

    แผนยุทธศาสตร์ ทต.หันคา
    แผนพัฒนา 3 ปี
    แผนดำเนินการ
    แผนอื่นๆ
       

ข้อมูลการท่องเที่ยว

 


[ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ] ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวอดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ] ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวอดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนบรรจบวิถี

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 คัน (แผนงานรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 553 ชัยนาท (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 3 คัน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนผ้าใบเต้นท์ จำนวน 10 หลัง (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 โรงเรียนอนุบาลหันคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องดิจิตอลก๊อปปี้ปริ้น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับภูมิทัศน์ด้วยการเทพื้น คสล. บริเวณหลังสำนักงงานเทศบาลตำบลหันคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมในส่วนของสาธารณูปโภค โดยซ่อมแซมท่อเมนโรงสูบน้ำบริเวณศาลเจ้าอำเภอหันคาและปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยปูยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมฝารางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลหันคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ ทำการขุดตักดินฝังกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทุ่นลู่ตัดลื่น ขนาด 4 นิ้ว (ลูกโดนัทสีขาว) จำนวน 600 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์สระว่ายน้ำ(กองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานดูแลสถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยดูแลอย่างทั่วถึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยสารวัตรฉ่าย ลักษณะเป็นการวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาว 230 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหันคา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานการรักษาความสะอาดถนน ตรอก ซอก ซอย บริเวณถนนภายในเกาะนางเด่น,ถนนซอยบรรจบวิถี 2 และถนนซอยบรรจบวิถี 4 ให้มีความระเบียบเรียบร้อยโดยดูแลอย่างทั่วถึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]

 

[ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานการรักษาความสะอาดถนน ตรอก ซอก ซอย บริเวณถนนซอยบรรจบวิถี 2 - บ้านแขก,ถนนข้างซอยข้างบ้านนายนวล เปียจันทร์และถนนหน้าบ้านดาบณัฐ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้มีความระเบียบเรียบร้อยโดยดูแลอย่างทั่วถึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้นำการฝึกสอนเต้นแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 4 คัน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน ก4412 ชัยนาท (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต้นท์ ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 6 เต้นท์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์รถกระเช้า ทะเบียน 81-1080 ชัยนาท และเครื่องปรับอากาศ (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยสารวัตรฉ่าย ลักษณะเป็นการวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาว 230.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหันคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั้มน้ำ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200ซีซี,นม ยู.เฮท.ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1-2561 โดนวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200ซีซี,นม ยู.เฮท.ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากฤษณา ภาคเรียนที่ 1/2561 โดนวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ] ร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวญ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยสารวัตรฉ่าย ลักษณะเป็นการวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาว 230 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหันคา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงพื้นอาคารข้างสระว่ายน้ำ ลักษณะเป็นการปูพื้นกระเบื้อง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 700 ตรม รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหันคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 30 เมษายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานการรักษาความสะอาดถนน ตรอก ซอกซอย บริเวณถนนเลียบแม่น้ำท่าจีนและถนนเฉลิมพระเกียรติ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยดูแลอย่างทั่วถึง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 30 เมษายน 2561 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในบริเวณอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 27 เมษายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้นำการฝึกสอนเต้นแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 เมษายน 2651 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษาระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 เมษายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 20 เมษายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบน้ำบาดาล (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 20 เมษายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 20 เมษายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 20 เมษายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสังฆทานและเครื่องไทยทาน ถวายพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 เมษายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 10 เมษายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 10 เมษายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหันคา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 10 เมษายน 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับรับรองผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหันคา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฎิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานการรักษาความสะอาดถนน ตรอก ซอกซอย บริเวณถนนซอยเฉลิมพระเกียรติ 2, 3, 4, 5 และ 6 ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยดูแลอย่างทั่วถึง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 มีนาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้นำการฝึกสอนเต้นแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 มีนาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 2 คัน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 มีนาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8868 ขัยนาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 มีนาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถกระบะสีขาว โตโยต้า ทะเบียน ม 1795 ชัยนาท (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 มีนาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 8 คัน (แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 20 มีนาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภันฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 20 มีนาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟแสงสว่างแบบ LED โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท (เงินสนับสนุนโครงการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 19 มีนาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 19 มีนาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหันคา ลักษณะเป็นการติดตั้งตู้คอนโทลพร้อมเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาลตำบลหันคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 19 มีนาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมเวทีอาคารอเนกประสงค์ ลักษณะโครงการ

1.ติดตั้งราวบันไดสแตนเลส ขนาดสูงรวม 0.90 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 9 เมตร

2.ปูพื้นเวทีขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ด้วยกระเบื้องปูพื้นขนาด 60x60 ซม.

3.งานระบบไฟฟ้า 1 หน่วย

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 19 มีนาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณชุมชนเทิดพระเกียรติ ลักษณะก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 240 ตรม รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหันคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 19 มีนาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. เลียบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ลักษณะก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหันคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 16 มีนาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 9 คัน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 13 มีนาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลหันคา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหันคา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินถม จำนวน 4000 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการฝังกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 7 มีนาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตบริเวณอาคารอเนกประสงค์ ลักษณะเป็นการเทพื้น คสล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4370 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลหันคา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 7 มีนาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณทางเข้า เทศบาลตำบลหันคา (ทิศใต้) เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 438 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลหันคา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 7 มีนาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตบริเวณคลองนางสนม ดาราโพธิ์ ลักษณะก่อสร้างดาดคอนกรีต ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 94 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตำบลหันคา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 3 มีนาคม 2561 ] 3มีค61ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟแสงสว่างแบบLED โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท (เงินสนับสนุนโครงการ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 2 มีนาคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้นำการฝึกสอนเต้นแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปั้มน้ำ และพัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 ยาว 42 เมตร หมู่ที่ 1 ต.หันคา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหันคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน ก4412 ชัยนาท (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตบริเวณคลองนางสนม ดาราโพธิ์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหันคา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางทอระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนทางเข้าเทศบาลตำบลหันคา(ทิศใต้) รายละเอียดตามแบบเปลนเทศบาลตำบลหันคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตอาคารอเนกประสงค์ ลักษณะเป็นการเทพื้น คสล. หนา 0.15เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,370 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหันคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถกระเช้า ทะเบียน น2476 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 3 คัน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท (เงินสนับสนุนค่าที่ปรึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีฌแพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน3คัน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 31 มกราคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นนำการฝึกสอนเต้นแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 31 มกราคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์รถตู้โดยสาร ทะเบียน นข 1211 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 30 มกราคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหันคา (2)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 30 มกราคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 30 มกราคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณลานอเนกประสงค์ด้านทิศใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 มกราคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0752 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 23 มกราคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 มกราคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่าง สำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กีฬาโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหันคา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 4 มกราคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับเด็กและผู้ที่เข้าร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 4 มกราคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ และจัดสถานที่ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลหันคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 4 มกราคม 2561 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานการรักษาความสะอาดถนน ตรอก ซอกซอย บริเวณถนนซอยเฉลิมพระเกียรติ 19 ถนนซอยเทศบาล 3 ถนนซอยบ้านนายหลี ถนนซอยสารวัตรฉ่ายและถนนซอยตรงเจ๊สาร

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร (ข้าวต้ม) ถวายพระภิกษุสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อนักกีฬา จำนวน 540 ตัว โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหันคา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก เพื่อทำสนามเปตอง เตรียมการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหันคา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 450cc โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมธ์ เทศบาลตำบลหันคา ประจำปี 2561 โดยเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3000 ลิตร ทำด้วยวัสดุ polyester ลักษณะเป็นถังเก็บน้ำใต้ดิน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3000 ลิตร ลักษณะเป็นถังน้ำพลาสติกถังเก็บน้ำบนดิน(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ 420-42-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 ธันควาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถเทรนเลอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 004-36-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 ธันควาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหันคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองกระจับด้วน

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ 6 ล้อ (เล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถดรั๊มเปอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ ทำการขุดตักดินฝังกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันกั้นน้ำหน้าอำเภอหันคาถึงสุดเขตเทศบาลตำบลหันคา หมู่ที่ 1,10 ตำบลหันคา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหันคา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้นำการฝึกสอนเต้นแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันกั้นน้ำหน้าอำเภอหันคาถึงสุดเขตเทศบาลตำบลหันคา หมู่ที่ 1,10 ต.หันคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ] ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนคันกั้นน้ำ หมู่ที่10 ต.หันคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ท่ากฤษณา(ต่อจากของเดิม)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ ขนาดความจุ 120 ลิตร ฝาปิด ล้อลาก มีช่องใส่ขยะ จำนวน 66 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเจาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเอตร์ โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น แผนงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)แผนงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ] ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งรางรับน้ำฝนและท่อรับน้ำฝน บริเวณอาคารอเนกประสงค์ งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบติหน้าที่ เทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลหันคา สังกัด สพฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากฤษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อป้องกันอุทกภัย(วัสดุการเกษตร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อป้องกันอุทกภัย(วัสดุก่อสร้าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ห้องน้ำชาย-หญิง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณอาคารอเนกประสงค์ (ทิศตะวันตก) งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ท้ายซอยโกอ่าง (บริเวณท้ายซอยโกอ่าง)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Flash จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้นำการฝึกสอนเต้นแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณอาคารอเนกประสงค์ (ทิศตะวันตก)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 กันยายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานในเขตเทศบาลตำบลหันคา 19 ตำแหน่ง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 กันยายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อทำรั้วล้อมต้นดาวเรืองที่ปลูกเพื่อประดับสถานที่ราชการ

[ เอกสารแนบ ]

[ วันที่ 28 กันยายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 กันยายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 คัน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 กันยายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ (งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 กันยายน 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งรั้วสแตนเลสบริเวณคลองยายหอม

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 20 กันยายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์กล้าต้นดาวเรืองโครงการเทศบาลบาลตำบลหันคาร้อยดวงใจปลูกต้นดาวเรืองเพื่อพ่อ

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าและออกเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งสนามหญ้าเทียมบริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ] การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารข้างสระว่ายน้ำ

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ] รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเวที

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ] รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณอาคารอเนกประสงค์(ทิศตะวันตก)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ] รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการติดตั้งรางรับน้ำฝนและท่อรับน้ำฝนบริเวณอาคารอเนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 เมษายน 2560 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการติดตั้งรางรับน้ำฝนและท่อรับน้ำฝนบริเวณอาคารอเนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 เมษายน 2560 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างเวที

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 เมษายน 2560 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณอาคารอเนกประสงค์ (ทิศตะวันตก )

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 เมาษยน 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางวี คสล. บริเวณถนนเทิดพระเกียรติ

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 23 มีนาคม 2560 ] ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 3 โครงการ

1.โครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณอาคารอเนกประสงค์(ทิศตะวันตก)

2.โครงการก่อสร้างเวที

3.โครงการติดตั้งรางรับน้ำฝนและท่อรับน้ำฝนบริเวณอาคารอเนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าฯ

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ] รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 500 เควีเอ บริเวณอาคารอเนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ] สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 500 เควีเอ บริเวณอาคารอเนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ] การตรวจรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย บ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหันคา โดยจัดซื้อรถตักล้อยาง ขนาด 100 แรงม้า

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณลานจอดรถหน้าสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ] กาารตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง กศน.อำเภอหันคา หมู่ที่ 1

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณท้ายซอยบรรจบวิถี 2 - บ้านแขก หมู่ที่ 1

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ] การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปูพื้นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหน้าแพปลาวัดท่ากฤษณา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ งวดที่ 3 งวดที่ 4(งวดสุดท้าย)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมอาคารที่จอดรถบริเวณหน้าศาลเจ้า

[ เอกสารแนบ ]


 

[ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนนท่ากฤษณา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3

[ เอกสารแนบ ]

 


[ วันที่ 20 เมษายน 2559 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ งวดที่ 2

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 เมษายน 2559 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ งวดที่ 1

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 มีนาคม 2559 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บริเวณเกาะทางเด่น หมู่ที่ 1

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 มีนาคม 2559 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนนเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 10

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ] รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย บ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ] รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนนเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 10

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ] รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย บ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ] รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย บ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 มกราคม 2559 ] ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย บ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหันคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 25 มกราคม 2559 ] สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนนเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 10

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 มกราคม 2559 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบดาดคอนกรีตชุมชนหัวทองพัฒนา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 มกราคม 2559 ] ประมูลจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย บ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหันคา

โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


 

[ วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ] ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

[เอกสารแนบ คลิกเพื่อดาวน์โหลด]

 


 

[ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ] ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

[เอกสารแนบ คลิกเพื่อดาวน์โหลด]

 

[ วันที่ 14 กันยายน 2558 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากของเดิมซอยข้างบ้านนายจอม หมู่ที่ 3

[เอกสารแนบ]

[ วันที่ 11 กันยายน 2558 ] การตรวจรับงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยจัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า

[เอกสารแนบ]

[ วันที่ 8 กันยายน 2558 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณทางเข้าแฟลตตำรวจ - บ้านหมู่ 10

[เอกสารแนบ]

[ วันที่ 5 กันยายน 2558 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมซอยโกอ่าง หมู่ที่ 1

[เอกสารแนบ]

 

[ 3 - 9 - 2558 ] ประกาศเทศบาลหันคา

เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหันคา หมู่ที่ 3 ต.เด่นใหญ่

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

 

 

[ 23 - 7 - 2558 ] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการ

1.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณทางเข้าแฟลตตำรวจ - ลาน หมู่ 10

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมซอยโกอ่างพร้อมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมซอยข้างบ้านนายจอม หมู่ที่ 3

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

 

 

[ 21 - 7 -2558 ] ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

1.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณทางเข้าแฟลตตำรวจ - ลาน หมู่ 10

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมซอยโกอ่างพร้อมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมซอยข้างบ้านนายจอม หมู่ที่ 3

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

 

 

[ 21 - 7 - 2558 ] ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารข้างสระว่ายน้ำด้านทิศใต้

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

 

[ 9 - 7 - 2558 ] ประกาศการตรวจรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

 

 

 

 

[ 2 - 7 - 2558 ] ประกาศเทศบาลหันคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมซอยข้างบ้านนายจอม หมู่ที่ 3

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมซอยโกอ่างพร้อมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

3.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณทางเข้าแฟลตตำรวจ - ลาน หมู่ 10

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

 

[22 - 05 - 2558 ] ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลหันคา หมู่ที่ 3 ต.เด่นใหญ่

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]


[ วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับฝึกอาชีพเทศบาลตำบลหันคา หมู่ที่ 1

[ เอกสารแนบ ]


[ 14-05-2558 ] ประกาศเทศบาลตำบลหันคา

รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหันคา

โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์ก่อสร้าง

 


[1-05-2558]ประกาศเทศบาลตำบลหันคา เรื่องประมูลจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลหันคา หมู่ 3 ตำบลเด่นใหญ่
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


 

[ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ] ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับฝึกอาชีพเทศบาลตำบลหันคา หมู่ 1

[ เอกสารแนบ ]

2. โครงการก่อสร้างอาคารข้างสระว่ายน้ำด้านทิศใต้

[ เอกสารแนบ ]

 

 

 จัดทำและพัฒนาโดย
สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-2620
E-mail : hunkhacity@hotmail.com