....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
      หน้าแรก เว็บบอร์ด
   

เมนูหลัก

 
 
 
  icon_home.gif  หน้าแรก
petitrond.gif
ประวัติเทศบาล
petitrond.gif
ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
petitrond.gif
โครงสร้างพื้นฐาน
petitrond.gif
แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
เบอร์โทรศัพท์

  icon_members.gif  คณะผู้บริหาร
petitrond.gif
คณะบริหารเทศบาล
petitrond.gif
สมาชิกสภาเทศบาล
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล

   icon_community.gif  หน่วยงานภายใน
petitrond.gif
สำนักปลัด
petitrond.gif
กองคลัง
petitrond.gif
กองช่าง
petitrond.gif
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
กองการศึกษา

   icon_community.gif ชุมชนเข้มแข็ง
petitrond.gif
แผนที่แสดงขอบเขตชุมชน
petitrond.gif
ชุมชนในเขตเทศบาล

   favoritos.gif  ศูนย์บริการสาธารณสุข
   favoritos.gif  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   favoritos.gif  รายงานการประชุม
   favoritos.gif  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 

       

แผน

    แผนยุทธศาสตร์ ทต.หันคา
    แผนพัฒนา 3 ปี
    แผนดำเนินการ
    แผนอื่นๆ
       

ข้อมูลการท่องเที่ยว

 

[ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ ทำการขุดตักดินฝังกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันกั้นน้ำหน้าอำเภอหันคาถึงสุดเขตเทศบาลตำบลหันคา หมู่ที่ 1,10 ตำบลหันคา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลหันคา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันกั้นน้ำหน้าอำเภอหันคาถึงสุดเขตเทศบาลตำบลหันคา หมู่ที่ 1,10 ต.หันคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ] ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนคันกั้นน้ำ หมู่ที่10 ต.หันคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ท่ากฤษณา(ต่อจากของเดิม)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ ขนาดความจุ 120 ลิตร ฝาปิด ล้อลาก มีช่องใส่ขยะ จำนวน 66 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเจาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเอตร์ โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น แผนงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)แผนงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ] ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งรางรับน้ำฝนและท่อรับน้ำฝน บริเวณอาคารอเนกประสงค์ งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบติหน้าที่ เทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลหันคา สังกัด สพฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากฤษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อป้องกันอุทกภัย(วัสดุการเกษตร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อป้องกันอุทกภัย(วัสดุก่อสร้าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ห้องน้ำชาย-หญิง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณอาคารอเนกประสงค์ (ทิศตะวันตก) งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ท้ายซอยโกอ่าง (บริเวณท้ายซอยโกอ่าง)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Flash จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้นำการฝึกสอนเต้นแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณอาคารอเนกประสงค์ (ทิศตะวันตก)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 กันยายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานในเขตเทศบาลตำบลหันคา 19 ตำแหน่ง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 กันยายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อทำรั้วล้อมต้นดาวเรืองที่ปลูกเพื่อประดับสถานที่ราชการ

[ เอกสารแนบ ]

[ วันที่ 28 กันยายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 กันยายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 คัน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 กันยายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ (งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 กันยายน 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งรั้วสแตนเลสบริเวณคลองยายหอม

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 20 กันยายน 2560 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์กล้าต้นดาวเรืองโครงการเทศบาลบาลตำบลหันคาร้อยดวงใจปลูกต้นดาวเรืองเพื่อพ่อ

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าและออกเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งสนามหญ้าเทียมบริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ] การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารข้างสระว่ายน้ำ

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ] รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเวที

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ] รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณอาคารอเนกประสงค์(ทิศตะวันตก)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ] รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการติดตั้งรางรับน้ำฝนและท่อรับน้ำฝนบริเวณอาคารอเนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 เมษายน 2560 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการติดตั้งรางรับน้ำฝนและท่อรับน้ำฝนบริเวณอาคารอเนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 เมษายน 2560 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างเวที

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 28 เมษายน 2560 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณอาคารอเนกประสงค์ (ทิศตะวันตก )

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 เมาษยน 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางวี คสล. บริเวณถนนเทิดพระเกียรติ

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 23 มีนาคม 2560 ] ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 3 โครงการ

1.โครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณอาคารอเนกประสงค์(ทิศตะวันตก)

2.โครงการก่อสร้างเวที

3.โครงการติดตั้งรางรับน้ำฝนและท่อรับน้ำฝนบริเวณอาคารอเนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าฯ

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ] รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 500 เควีเอ บริเวณอาคารอเนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ] สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 500 เควีเอ บริเวณอาคารอเนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ] การตรวจรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย บ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหันคา โดยจัดซื้อรถตักล้อยาง ขนาด 100 แรงม้า

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณลานจอดรถหน้าสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ] กาารตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง กศน.อำเภอหันคา หมู่ที่ 1

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณท้ายซอยบรรจบวิถี 2 - บ้านแขก หมู่ที่ 1

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ] การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปูพื้นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหน้าแพปลาวัดท่ากฤษณา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ งวดที่ 3 งวดที่ 4(งวดสุดท้าย)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมอาคารที่จอดรถบริเวณหน้าศาลเจ้า

[ เอกสารแนบ ]


 

[ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนนท่ากฤษณา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3

[ เอกสารแนบ ]

 


[ วันที่ 20 เมษายน 2559 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ งวดที่ 2

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 เมษายน 2559 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ งวดที่ 1

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 24 มีนาคม 2559 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บริเวณเกาะทางเด่น หมู่ที่ 1

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 มีนาคม 2559 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนนเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 10

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ] รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย บ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ] รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนนเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 10

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ] รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย บ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ] รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย บ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหันคา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 26 มกราคม 2559 ] ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย บ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหันคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 25 มกราคม 2559 ] สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนนเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 10

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 มกราคม 2559 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบดาดคอนกรีตชุมชนหัวทองพัฒนา

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 มกราคม 2559 ] ประมูลจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย บ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหันคา

โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


 

[ วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ] ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

[เอกสารแนบ คลิกเพื่อดาวน์โหลด]

 


 

[ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ] ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

[เอกสารแนบ คลิกเพื่อดาวน์โหลด]

 

[ วันที่ 14 กันยายน 2558 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากของเดิมซอยข้างบ้านนายจอม หมู่ที่ 3

[เอกสารแนบ]

[ วันที่ 11 กันยายน 2558 ] การตรวจรับงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยจัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า

[เอกสารแนบ]

[ วันที่ 8 กันยายน 2558 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณทางเข้าแฟลตตำรวจ - บ้านหมู่ 10

[เอกสารแนบ]

[ วันที่ 5 กันยายน 2558 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมซอยโกอ่าง หมู่ที่ 1

[เอกสารแนบ]

 

[ 3 - 9 - 2558 ] ประกาศเทศบาลหันคา

เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหันคา หมู่ที่ 3 ต.เด่นใหญ่

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

 

 

[ 23 - 7 - 2558 ] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการ

1.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณทางเข้าแฟลตตำรวจ - ลาน หมู่ 10

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมซอยโกอ่างพร้อมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมซอยข้างบ้านนายจอม หมู่ที่ 3

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

 

 

[ 21 - 7 -2558 ] ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

1.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณทางเข้าแฟลตตำรวจ - ลาน หมู่ 10

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมซอยโกอ่างพร้อมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมซอยข้างบ้านนายจอม หมู่ที่ 3

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

 

 

[ 21 - 7 - 2558 ] ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารข้างสระว่ายน้ำด้านทิศใต้

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

 

[ 9 - 7 - 2558 ] ประกาศการตรวจรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

 

 

 

 

[ 2 - 7 - 2558 ] ประกาศเทศบาลหันคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมซอยข้างบ้านนายจอม หมู่ที่ 3

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากของเดิมซอยโกอ่างพร้อมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

3.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณทางเข้าแฟลตตำรวจ - ลาน หมู่ 10

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]

 

[22 - 05 - 2558 ] ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลหันคา หมู่ที่ 3 ต.เด่นใหญ่

เอกสารแนบ [ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ]


[ วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับฝึกอาชีพเทศบาลตำบลหันคา หมู่ที่ 1

[ เอกสารแนบ ]


[ 14-05-2558 ] ประกาศเทศบาลตำบลหันคา

รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหันคา

โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์ก่อสร้าง

 


[1-05-2558]ประกาศเทศบาลตำบลหันคา เรื่องประมูลจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลหันคา หมู่ 3 ตำบลเด่นใหญ่
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


 

[ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ] ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับฝึกอาชีพเทศบาลตำบลหันคา หมู่ 1

[ เอกสารแนบ ]

2. โครงการก่อสร้างอาคารข้างสระว่ายน้ำด้านทิศใต้

[ เอกสารแนบ ]

 

 

 จัดทำและพัฒนาโดย
สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-2620
E-mail : hunkhacity@hotmail.com