....พร้อมให้บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา แก้ไขปัญหา พัฒนาบ้านเรา... ณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล นายกเทศมนตรี
      หน้าแรก เว็บบอร์ด
   

เมนูหลัก

 
 
 
  icon_home.gif  หน้าแรก
petitrond.gif
ประวัติเทศบาล
petitrond.gif
ข้อมูลพื้นฐาน
petitrond.gif
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
petitrond.gif
โครงสร้างพื้นฐาน
petitrond.gif
แผนที่เขตเทศบาล
petitrond.gif
เบอร์โทรศัพท์

  icon_members.gif  คณะผู้บริหาร
petitrond.gif
คณะบริหารเทศบาล
petitrond.gif
สมาชิกสภาเทศบาล
petitrond.gif
ปลัดเทศบาล

   icon_community.gif  หน่วยงานภายใน
petitrond.gif
สำนักปลัด
petitrond.gif
กองคลัง
petitrond.gif
กองช่าง
petitrond.gif
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
petitrond.gif
กองการศึกษา

   icon_community.gif ชุมชนเข้มแข็ง
petitrond.gif
แผนที่แสดงขอบเขตชุมชน
petitrond.gif
ชุมชนในเขตเทศบาล

   favoritos.gif  ศูนย์บริการสาธารณสุข
   favoritos.gif  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   favoritos.gif  รายงานการประชุม
   favoritos.gif  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 

       

แผน

    แผนยุทธศาสตร์ ทต.หันคา
    แผนพัฒนา 3 ปี
    แผนดำเนินการ
    แผนอื่นๆ
       

ข้อมูลการท่องเที่ยว

 

————>>>ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 หรือ เก่ากว่า คลิกที่นี่ <<<

[ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา เทศบาลตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ] ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 คัน

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 9 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 36 ตรม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหันคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา เทศบาลตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 2 คัน (สำนักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล ทะเบียน กจ 1383 ชัยนาท หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0003 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 7 คัน (กองสาธารณสุข ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 5 คัน และเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการทำอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา ภาคเรียน 2-2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษา แผนงานการศึกษา ประเภทวัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 29 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ้านนายณรงค์ชัย ปรางนาค ลักษณะโครงการ

1.ถนน คสล. กว้าง 2 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 157 ตารางเมตร

2.วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหันคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 21 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0752 ชัยนาท หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 17 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 1 เครื่อง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 17 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง แผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 16 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานกวาดถนนบริเวณถนนบรรจบวิถี ถนนสุพรรณหงส์และถนนเทิดพระเกียรติ

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากฤษณา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหันคา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 15 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำใต้ดิน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4000 ลิตร ทำด้วยวัสดุ polyester ลักษณะเป็นถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ใบ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองสาธารณสุข แผนงานสารณสุข ประเภทวัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประเภทวัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ (กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ (สำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภทวัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนาฬิกา Masterclock จำนวน 1 เครื่อง ใช้กับหอนาฬิกา Main Power Supply 220 volt LCD Screen ติดตั้งที่หอนาฬิกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 14 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถ 6 ล้อ (เล็ก) หมายเลขครุภัณฑ์ 011-39-0004 (กองสาธารณสุข ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลัวงท้องถิ่น ชน.ถ.32 003 สายบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1,3 ตำบลหันคา มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 11 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 2 คัน (กองสาธารณสุข ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 9 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 3 จุด (สำนักปลัด ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ค่าปรับปรุงเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลและซ่อมแซมกล้อง CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 9 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ(รถเทรนเลอร์) จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัดงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับเด็กและผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลหันคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งและจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลหันคา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหา บ้านลม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาชุดมาสคอต เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 8 มกราคม 2562 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 ชิ้น 5 รายการ รายละเอยีดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 3 มกราคม 2562 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านข้างอาคารเอนกประสงค์

[ เอกสารแนบ ]


[ วันที่ 3 มกราคม 2562 ] การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอยโกอั่ง

[ เอกสารแนบ ]


 

 จัดทำและพัฒนาโดย
สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
1/1 ม.1 ถนนหันคา-บ้านไร่ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทร.
0-5645-1323  แฟกซ์ 0-5645-2620
E-mail : hunkhacity@hotmail.com